Επιστροφή σε 11ο Συνέδριο

Θεματικές Ενότητες

Oι υποβαλλόμενες εργασίες θα πρέπει να εμπίπτουν σε μια ή περισσότερες από τις ακόλουθες θεματικές:

1. Διδασκαλία και μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες

2. Διδασκαλία και μάθηση στην Τεχνολογία

3. Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

4. Επιστημονικός και Τεχνολογικός Γραμματισμός

5. Ανάπτυξη κριτικής σκέψης στην εκπαίδευση των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας

6. Αντιλήψεις και συλλογισμοί μαθητών και εκπαιδευτικών

7. Αναλυτικά Προγράμματα και βιβλία στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία

8. Εφαρμογές ΤΠΕ στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας

9. Εκπαιδευτική αξιοποίηση της Ιστορίας και Φιλοσοφίας στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία

10. Διδακτικές πρακτικές

11. Πειραματική διδασκαλία

12. Αναλογίες, μοντέλα και μοντελοποίηση

13. Μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία

14. Διαθεματικές προσεγγίσεις στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία

15. Διδασκαλία και μάθηση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση / Εκπαίδευση για την Αειφορία