Υποβολή Εργασιών

Οδηγίες Δημιουργίας Λογαριασμού

Οδηγίες Υποβολής Εργασιών

Οδηγίες Υποβολής Τελικής Εργασίας για τα πρακτικά του συνεδρίου

Σύνδεσμος για το σύστημα υποβολής εργασιών

Υπόδειγμα τελικής εργασίας για τα πρακτικά του συνεδρίου

Ερωτήσεις/Απαντήσεις

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Στο συνέδριο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

1. Προφορικές ανακοινώσεις

2. Συμπόσια

3. Αναρτημένες ανακοινώσεις (posters)

4. Εργαστήρια

5. Συνεδρίες Στρογγυλής Τραπέζης

6. Εργασίες Εφαρμογών

Για κάθε κατηγορία εργασίας θα πρέπει να υποβληθεί μια Σύνοψη με τα ακόλουθα γενικά χαρακτηριστικά:

Περιθώρια σελίδας: 2,5 εκατοστά σε όλες τις πλευρές.

Διάστιχο: Μονό.

Διάστημα μεταξύ παραγράφων (πριν και μετά): 0 pt (εκτός Βιβλιογραφίας που είναι 6 pt πριν και μετά). Ειδικότερα για κάθε τύπο εργασίας, οι προδιαγραφές είναι:

1. Προφορικές Ανακοινώσεις 

Η έκταση της Σύνοψης πρέπει να είναι τουλάχιστον 1.000 και το πολύ 1.200 λέξεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται περίληψη τόσο στα Ελληνικά όσο και στα Αγγλικά (90-100 λέξεις έκαστη). Συνολικά, η Σύνοψη δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 5 σελίδες Α4 (συμπεριλαμβανομένων σχημάτων, πινάκων, εικόνων, φωτογραφιών, αναφορών, κ.λπ.).

Για την προετοιμασία της εργασίας οι συγγραφείς να συμβουλευτούν το υπόδειγμα εργασίας στον ακόλουθο σύνδεσμο: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

2. Συμπόσια 

Ένα συμπόσιο περιλαμβάνει 3-5 εργασίες σε κοινή θεματική περιοχή. Οργανώνεται από έναν ή δύο συγγραφείς και θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν συζητητή. Οι εργασίες είναι σκόπιμο να μην προέρχονται από την ίδια επιστημονική ομάδα, ούτε να έχουν όλες έναν κοινό συγγραφέα. Για κάθε συμπόσιο θα υποβληθεί από τους οργανωτές η Σύνοψη του Συμποσίου, έκτασης μίας περίπου σελίδας, στην οποία θα αναλύεται ο σκοπός του, τα ονόματα και οι τίτλοι των εργασιών. Η Σύνοψη του Συμποσίου θα συνοδεύεται από τις Συνόψεις των Εργασιών του συμποσίου, για καθεμία από τις οποίες ισχύουν οι ίδιες οδηγίες συγγραφής και μορφοποίησης με αυτές των προφορικών ανακοινώσεων (βλ. και ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

3. Αναρτημένες Ανακοινώσεις (posters) 

Όσοι συγγραφείς επιθυμούν μπορούν να αναρτήσουν αφίσες σε ειδικό χώρο – stands. Οι αφίσες θα παρουσιαστούν σε ειδικές συνεδρίες αφίσας. Η έκταση της Σύνοψης πρέπει να είναι τουλάχιστον 1.000 και το πολύ 1.200 λέξεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται περίληψη τόσο στα Ελληνικά όσο και στα Αγγλικά (90-100 λέξεις έκαστη). Συνολικά, η Σύνοψη δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 5 σελίδες Α4 (συμπεριλαμβανομένων σχημάτων, πινάκων, εικόνων, φωτογραφιών, αναφορών, κ.λπ.). Γενικότερα, ισχύουν οι ίδιες οδηγίες συγγραφής και μορφοποίησης με αυτές των προφορικών ανακοινώσεων (βλ. και ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ).

4. Εργαστήρια 

Για κάθε Εργαστήριο θα πρέπει να υποβληθεί από τους διοργανωτές μια Σύνοψη του Εργαστηρίου έκτασης μίας περίπου σελίδας, στην οποία θα αναλύεται ο σκοπός του εργαστηρίου. Η Σύνοψη του Εργαστηρίου θα συνοδεύεται από σύντομες Συνόψεις των δραστηριοτήτων που θα περιλαμβάνει το Εργαστήριο, για τις οποίες ισχύουν οι ίδιες οδηγίες συγγραφής και μορφοποίησης με αυτές των προφορικών ανακοινώσεων (βλ. και ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ). Η συνολική έκταση της Εργασίας για το Εργαστήριο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 5 σελίδες Α4, όπως και για τις προφορικές ανακοινώσεις.

5. Συνεδρίες Στρογγυλής Τραπέζης 

Για κάθε συνεδρία θα πρέπει να υποβληθεί λίστα συμμετεχόντων (4-5 άτομα) και η περίληψη της συνεδρίας, εκτάσεως περί τις 300–400 λέξεις. Ισχύουν οι ίδιες οδηγίες συγγραφής και μορφοποίησης με αυτές των προφορικών ανακοινώσεων (βλ. και ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ).

6. Εργασίες Εφαρμογών 

Οι εργασίες εφαρμογών αφορούν σενάρια καινοτόμων διδακτικών παρεμβάσεων και παρατηρήσεις από την εφαρμογή τους. Οι συγγραφείς θα υποβάλλουν Σύνοψη 500-600 λέξεων, η οποία δε θα υπερβαίνει συνολικά τις δύο (2) σελίδες (αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, εκπαιδευτικά υλικά, σύντομη περιγραφή του περιβάλλοντος μάθησης και οργάνωσης της διδασκαλίας, δομή και περιγραφή δραστηριοτήτων). Ισχύουν οι ίδιες οδηγίες συγγραφής και μορφοποίησης με αυτές των προφορικών ανακοινώσεων (βλ. και ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ).

Παρατηρήσεις:

α) Οι εργασίες θα πρέπει να είναι γραμμένες σε MS Word (.doc ή .docx)

β) Να έχει υπογραμμιστεί το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία. 

γ) Ο κάθε συγγραφέας μπορεί να είναι πρώτο όνομα μέχρι σε τρεις διαφορετικούς τύπους εργασιών (π.χ. μία προφορική ανακοίνωση, ένα εργαστήριο και μια αφίσα). Για τη συμμετοχή του σε εργασίες, χωρίς να είναι πρώτο όνομα, δεν υπάρχει περιορισμός.

δ) Για κάθε κατηγορία εργασίας οι συγγραφείς μπορούν να υποβάλλουν πλήρη κείμενα για τα πρακτικά με βάση τις προδιαγραφές που θα ανακοινωθούν μετά το συνέδριο. Απαραίτητη προϋπόθεση για να κριθεί το πλήρες κείμενο προκειμένου να συμπεριληφθεί η εργασία στα πρακτικά, αποτελεί η παρουσίασή της κατά τη διάρκεια του συνεδρίου από το συγγραφέα που έχει δηλωθεί ως παρουσιαστής.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Έναρξη Υποβολής Εργασιών: 1 Σεπτεμβρίου 2018

Νέα Λήξη Υποβολής Εργασιών: 18 Νοεμβρίου 2018

Ενημέρωση Συγγραφέων για το αποτέλεσμα της κρίσης: 20 Ιανουαρίου 2019

Έναρξη Εγγραφών: 11 Ιανουαρίου 2019

Υποβολή αναθεωρημένων εργασιών: 5 Φεβρουαρίου 2019

Λήξη εγγραφής με μειωμένα έξοδα συμμετοχής: 8 Μαρτίου 2019

Πρόγραμμα Συνεδρίου: 25 Μαρτίου 2019

Διεξαγωγή Συνεδρίου: 19-21 Απριλίου 2019

Υποβολή Τελικού Κειμένου προς κρίση για τα Πρακτικά: 1 Οκτωβρίου 2019