2η ανακοίνωση

Σκοπός του 11ου συνεδρίου της ΕΝΕΦΕΤ είναι η καταγραφή των εξελίξεων στη διδασκαλία και μάθηση των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας με ορίζοντα τις πολλαπλές προκλήσεις του 21ου αιώνα. Μέσα από σύγχρονες ερευνητικές μεθόδους και εποικοδομητική ανταλλαγή απόψεων θα γίνει προσπάθεια να αποτυπωθούν τα μέχρι τώρα αποτελέσματα, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, τα οποία αφορούν όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης σχετικά με τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας. Επίσης, μέσα από τη δυναμική ζύμωση παλαιών και νέων ερευνητών αναμένεται να κατατεθούν προτάσεις για την εξέλιξη και βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων στους εν λόγω τομείς, ανταποκρινόμενοι στις νέες ανάγκες που προκύπτουν και στις διεθνείς προοπτικές που ανοίγονται. Πιο συγκεκρινένα, οι επιμέρους στόχοι του συνεδρίου αφορούν:

  • Την εξερεύνηση των διασταυρούμενων τροχιών στην εκπαίδευση των Φυσικών Επιστημών με την Τεχνολογία, τη Μηχανική, την Τέχνη και τα Μαθηματικά.
  • Την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης στη διδασκαλία και μάθηση των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας.
  • Την επανεξέταση των θεωρητικών προσεγγίσεων για τη μάθηση και τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας.
  • Τη θεωρητική εμβάθυνση στη μάθηση και στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας στις κατευθύνσεις της διερεύνησης και της εποικοδόμησης.
  • Τις ποικίλες νοηματοδοτήσεις του Επιστημονικού και Τεχνολογικού Γραμματισμού στον 21οαι.
  • Προτάσεις βελτίωσης του σχεδιασμού των Προγραμμάτων σπουδών. Σύνδεση των προγραμμάτων σπουδών με την έρευνα αιχμής.
  • Τη βελτίωση της Εκπαίδευσης των Εκπαιδευτικών.
  • Την αναζήτηση των τρόπων που μπορούν να συνδεθούν οι καινοτομίες που παράγονται από την έρευνα και τις πρακτικές της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας με τις ανάγκες του σχολείου και της κοινωνίας.
  • Την προσέγγιση της εκπαίδευσης των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας ως μια διαδικασία μαθησιακής συνέχειας από την τυπική έως την άτυπη εκπαίδευση.
  • Τον ρόλο και τη συνέργεια των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση / Εκπαίδευση για την Αειφορία.

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, οι υποβαλλόμενες εργασίες θα πρέπει να εμπίπτουν σε μια ή περισσότερες από τις ακόλουθες θεματικές:

1. Διδασκαλία και μάθηση στις Φυσικές Επιστήμες

2. Διδασκαλία και μάθηση στην Τεχνολογία

3. Εκπαίδευση και Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

4. Επιστημονικός και Τεχνολογικός Γραμματισμός

5. Ανάπτυξη κριτικής σκέψης στην εκπαίδευση των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας

6. Αντιλήψεις και συλλογισμοί μαθητών και εκπαιδευτικών

7. Αναλυτικά Προγράμματα και βιβλία στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία

8. Εφαρμογές ΤΠΕ στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας

9. Εκπαιδευτική αξιοποίηση της Ιστορίας και Φιλοσοφίας στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία

10. Διδακτικές πρακτικές

11. Πειραματική διδασκαλία

12. Αναλογίες, μοντέλα και μοντελοποίηση

13. Μη τυπική και άτυπη εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία

14. Διαθεματικές προσεγγίσεις στις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία

15. Διδασκαλία και μάθηση στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση / Εκπαίδευση για την Αειφορία

OΔΗΓΙΕΣ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Στο συνέδριο περιλαμβάνονται οι ακόλουθες κατηγορίες εργασιών:

1. Προφορικές ανακοινώσεις

2. Συμπόσια

3. Αναρτημένες ανακοινώσεις (posters)

4. Εργαστήρια

5. Συνεδρίες Στρογγυλής Τραπέζης

6. Εργασίες Εφαρμογών

Για κάθε κατηγορία εργασίας θα πρέπει να υποβληθεί μια Σύνοψη με τα ακόλουθα γενικά χαρακτηριστικά:

Περιθώρια σελίδας: 2,5 εκατοστά σε όλες τις πλευρές.

Διάστιχο: Μονό.

Διάστημα μεταξύ παραγράφων (πριν και μετά): 0 pt (εκτός Βιβλιογραφίας που είναι 6 pt πριν και μετά). Ειδικότερα για κάθε τύπο εργασίας, οι προδιαγραφές είναι:

1. Προφορικές Ανακοινώσεις 

Η έκταση της Σύνοψης πρέπει να είναι τουλάχιστον 1.000 και το πολύ 1.200 λέξεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται περίληψη τόσο στα Ελληνικά όσο και στα Αγγλικά (90-100 λέξεις έκαστη). Συνολικά, η Σύνοψή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 5 σελίδες Α4 (συμπεριλαμβανομένων σχημάτων, πινάκων, εικόνων, φωτογραφιών, αναφορών, κ.λπ.).

Για την προετοιμασία της εργασίας οι συγγραφείς να συμβουλευτούν το υπόδειγμα εργασίας στον ακόλουθο σύνδεσμο: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

2. Συμπόσια 

Ένα συμπόσιο περιλαμβάνει 3-5 εργασίες σε κοινή θεματική περιοχή. Οργανώνεται από έναν ή δύο συγγραφείς και θα πρέπει να περιλαμβάνει έναν συζητητή. Οι εργασίες είναι σκόπιμο να μην προέρχονται από την ίδια επιστημονική ομάδα, ούτε να έχουν όλες έναν κοινό συγγραφέα. Για κάθε συμπόσιο θα υποβληθεί από τους οργανωτές η Σύνοψη του Συμποσίου, έκτασης μίας περίπου σελίδας, στην οποία θα αναλύεται ο σκοπός του, τα ονόματα και οι τίτλοι των εργασιών. Η Σύνοψη του Συμποσίου θα συνοδεύεται από τις Συνόψεις των Εργασιών του συμποσίου, για καθεμία από τις οποίες ισχύουν οι ίδιες οδηγίες συγγραφής και μορφοποίησης με αυτές των προφορικών ανακοινώσεων (βλ. και ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ)

3. Αναρτημένες Ανακοινώσεις (posters) 

Όσοι συγγραφείς επιθυμούν μπορούν να αναρτήσουν αφίσες σε ειδικό χώρο – stands. Οι αφίσες θα παρουσιαστούν σε ειδικές συνεδρίες αφίσας. Η έκταση της Σύνοψης πρέπει να είναι τουλάχιστον 1.000 και το πολύ 1.200 λέξεις, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται περίληψη τόσο στα Ελληνικά όσο και στα Αγγλικά (90-100 λέξεις έκαστη). Συνολικά, η Σύνοψη δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 5 σελίδες Α4 (συμπεριλαμβανομένων σχημάτων, πινάκων, εικόνων, φωτογραφιών, αναφορών, κ.λπ.). Γενικότερα, ισχύουν οι ίδιες οδηγίες συγγραφής και μορφοποίησης με αυτές των προφορικών ανακοινώσεων (βλ. και ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ).

4. Εργαστήρια 

Για κάθε Εργαστήριο θα πρέπει να υποβληθεί από τους διοργανωτές μια Σύνοψη του Εργαστηρίου έκτασης μίας περίπου σελίδας, στην οποία θα αναλύεται ο σκοπός του εργαστηρίου. Η Σύνοψη του Εργαστηρίου θα συνοδεύεται από σύντομες Συνόψεις των δραστηριοτήτων που θα περιλαμβάνει το Εργαστήριο, για τις οποίες ισχύουν οι ίδιες οδηγίες συγγραφής και μορφοποίησης με αυτές των προφορικών ανακοινώσεων (βλ. και ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ). Η συνολική έκταση της Εργασίας για το Εργαστήριο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 5 σελίδες Α4, όπως και για τις προφορικές ανακοινώσεις.

5. Συνεδρίες Στρογγυλής Τραπέζης 

Για κάθε συνεδρία θα πρέπει να υποβληθεί λίστα συμμετεχόντων (4-5 άτομα) και η περίληψη της συνεδρίας, εκτάσεως περί τις 300–400 λέξεις. Ισχύουν οι ίδιες οδηγίες συγγραφής και μορφοποίησης με αυτές των προφορικών ανακοινώσεων (βλ. και ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ).

6. Εργασίες Εφαρμογών 

Οι εργασίες εφαρμογών αφορούν σενάρια καινοτόμων διδακτικών παρεμβάσεων και παρατηρήσεις από την εφαρμογή τους. Οι συγγραφείς θα υποβάλλουν Σύνοψη 500-600 λέξεων, η οποία δε θα υπερβαίνει συνολικά τις δύο (2) σελίδες (αναμενόμενα μαθησιακά αποτελέσματα, εκπαιδευτικά υλικά, σύντομη περιγραφή του περιβάλλοντος μάθησης και οργάνωσης της διδασκαλίας, δομή και περιγραφή δραστηριοτήτων). Ισχύουν οι ίδιες οδηγίες συγγραφής και μορφοποίησης με αυτές των προφορικών ανακοινώσεων (βλ. και ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ).

Παρατηρήσεις:

α) Οι εργασίες θα πρέπει να είναι γραμμένες σε MS Word (.doc ή .docx)

β) Να έχει υπογραμμιστεί το όνομα του συγγραφέα που θα παρουσιάσει την εργασία.

γ) Ο κάθε συγγραφέας μπορεί να είναι πρώτο όνομα μέχρι σε τρεις διαφορετικούς τύπους εργασιών (π.χ. μία προφορική ανακοίνωση, ένα εργαστήριο και μια αφίσα). Για τη συμμετοχή του σε εργασίες, χωρίς να είναι πρώτο όνομα, δεν υπάρχει περιορισμός.

δ) Για κάθε κατηγορία εργασίας οι συγγραφείς μπορούν να υποβάλλουν πλήρη κείμενα για τα πρακτικά με βάση τις προδιαγραφές που θα ανακοινωθούν μετά το συνέδριο. Απαραίτητη προϋπόθεση για να κριθεί το πλήρες κείμενο προκειμένου να συμπεριληφθεί η εργασία στα πρακτικά, αποτελεί η παρουσίασή της κατά τη διάρκεια του συνεδρίου από το συγγραφέα που έχει δηλωθεί ως παρουσιαστής.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

Έναρξη Υποβολής Εργασιών: 1 Σεπτεμβρίου 2018

Λήξη Υποβολής Εργασιών: 30 Οκτωβρίου 2018

Ενημέρωση Συγγραφέων για το αποτέλεσμα της κρίσης: 10 Ιανουαρίου 2019

Έναρξη Εγγραφών: 11 Ιανουαρίου 2019

Υποβολή αναθεωρημένων εργασιών: 1 Φεβρουαρίου 2019

Λήξη εγγραφής με μειωμένα έξοδα συμμετοχής: 1 Μαρτίου 2019

Πρόγραμμα Συνεδρίου: 10 Μαρτίου 2019

Διεξαγωγή Συνεδρίου: 19-21 Απριλίου 2019

Υποβολή Τελικού Κειμένου προς κρίση για τα Πρακτικά: 30 Ιουλίου 2019

 

Download
Άνοιγμα/Εκτύπωση